ALGEMENE VOORWAARDEN

Op alle werkzaamheden van Frame & Focus zijn deze algemene voorwaarden van toepassing (tenzij tussen beide partijen schriftelijk andere afspraken zijn vastgelegd). De opdrachtgever dient hiermee akkoord te gaan alvorens de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.


Definities

Opdrachtnemer

Frame & Focus zal in alle gevallen opdrachtnemer zijn. Alle door opdrachtgevers verstrekte opdrachten zullen van begin tot eind uitgevoerd worden door bevoegde medewerkers van Frame & Focus.

Opdrachtgever (18+)

Persoon die een opdracht verstrekt aan de opdrachtnemer en instemt met de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle werkzaamheden van de opdrachtnemer.

Deelnemer(s) (18+)

Persoon of bedrijf welke deelneemt aan een (online)workshop of cursus van Frame & Focus.

Partijen

Opdrachtgever en opdrachtnemer

AVG

Algemene vordering gegevensbescherming

Offerte

Prijsaanbod van de opdrachtnemer voor het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever. Dit aanbod is opgesteld aan de hand van vooraf besproken pakketkeuzes plus eventuele extra opties.

Factuur

Betaalopdracht welke is opgemaakt aan de hand van de uitgevoerde werkzaamheden en betaald dient te worden binnen 14 dagen na de factuurdatum tenzij anders is overeengekomen.

Overeenkomst

Contractuele afspraken die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn vastgelegd door middel van het ondertekenen van de 'overeenkomst van opdracht'.

Opdracht

Het uitvoeren/leveren van diensten en producten conform de overeenkomst van opdracht.

Annuleren

Het vooraf beëindigen van de overeenkomst door opdrachtgever en/of opdrachtnemer.

Schriftelijk

Communicatie per email zodat hetgeen besproken ten alle tijden door alle betrokken partijen nagelezen kan worden. De identiteit van de afzender dient ten alle tijden duidelijk te zijn.


AANVAARDING

Het door de opdrachtnemer verstrekte aanbod dient schriftelijk aanvaardt te worden door de opdrachtgever. Indien een van beide partijen na aanvaarding de overeenkomt toch wil wijzigen zal dit alleen mogelijk zijn wanneer beide partijen hiermee instemmen. In dit geval behoudt Frame & Focus zich het recht voor het verschuldigde bedrag aan te passen.


AANBOD

Frame & Focus zal de opdrachtgever een aanbod doen in de vorm van een offerte. Deze offerte wordt opgemaakt aan de hand van het door de opdrachtgever gekozen pakket (plus eventuele extra opties). Het prijsaanbod zal vanaf het moment van verzenden door de opdrachtnemer 14 dagen geldig blijven.


UITVOERING

Frame & Focus zal de overeenkomst zo secuur en volledig mogelijk uitvoeren binnen onze eigen stijl.

De opdrachtgever dient zo goed mogelijk deel te nemen aan het behouden en/of verbeteren van de omstandigheden tijdens het uitvoeren van de opdracht.

Frame & Focus stelt zich niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade welke plaatsvindt tijdens de uitvoering van de overeenkomst.

De nabewerking van het beeldmateriaal zal geschieden binnen de eigen stijl van Frame & Focus. Het proces van nabewerking omvat alle creatieve en benodigde aanpassingen aan het bronmateriaal ten behoeve van het creëren van een optimaal eindproduct zoals: belichting, kleuring, retoucheren, uitsnede, verwijderen van storende elementen.

Indien de opdrachtgever na overleg met de opdrachtnemer extra nabewerking wil van het geleverde eindproduct kan dit extra kosten met zich meebrengen.


REISKOSTEN

Frame & Focus rekent binnen een straal van 30 kilometer geen reiskosten. Vanaf 30 kilometer vanaf Berkel en Rodenrijs wordt er 0,21 cent per kilometer in rekening gebracht.


LEVERING

De levertijd zal ten alle tijden een schatting zijn en zal ten tijde van de uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever besproken worden. Frame & focus maakt een selectie van afbeeldingen waaruit de opdrachtgever via een online galerij een keuze dient te maken. De grote van de selectie en het aantal uit te kiezen foto's zal afhankelijk zijn van het gekozen pakket plus eventuele bijgeboekte extra opties.

Als de opdrachtnemer klaar is met de nabewerking van de door de opdrachtgever uitgekozen foto's zal het eindresultaat digitaal aan de opdrachtgever overgedragen worden (mits aan alle financiële verplichtingen is voldaan). De opdrachtgever ontvangt van iedere foto twee varianten zoals hieronder toegelicht.

 1. Hoge resolutie variant zonder watermerk welke alleen voor privédoeleinden mag worden gebruikt (tenzij anders is afgesproken in de overeenkomst).
 2. Verkleinde variant van de foto's inclusief watermerk voor gebruik op social media*

* Het watermerk moet op social media ten alle tijden zichtbaar blijven en het is dus niet toegestaan dit op welke manier dan ook onzichtbaar te maken.

Ook is het niet toegestaan filters op het beeldmateriaal toe te passen. Het toepassen van aanpassingen aan onder andere kleuring en uitsnede van het beeldmateriaal kan het imago van Frame & Focus schaden.

De opdrachtnemer kan het beeldmateriaal professioneel laten afdrukken voor de opdrachtgever om zo hoge kwaliteit en kleurechtheid te garanderen. De opdrachtgever kan ervoor kiezen de foto's zelf af te laten drukken bij een afdrukservice naar keuze. Frame & Focus is in dit geval niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor afwijking in kleur en kwaliteit.

Door de opdrachtnemer verzorgde fotoafdrukken zullen per post verzonden worden. Frame & Focus zal er zorg voor dragen dat dit secuur gebeurt zodat het product veilig aankomt bij de opdrachtgever.


Auteursrechten, portretrecht, promotie en publicatie

Frame & Focus is auteursrechthebbende van al het beeldmateriaal dat tijdens een fotosessie gemaakt is. Hierdoor mag Frame & Focus het beeldmateriaal ten alle tijden gebruiken voor promotie en publicatie.

Uitzondering geldt alleen wanneer de opdrachtgever vooraf aangeeft hier geen toestemming voor te geven en dit zwart op wit in de aangegane overeenkomst is vastgelegd.

Opdrachtgever mag het beeldmateriaal nooit gebruiken voor commerciële, zakelijke of andere doeleinden die buiten privégebruik vallen, tenzij dit vooraf is vastgelegd in de overeenkomst tussen beide partijen.

Zonder toestemming van de opdrachtgever zal de opdrachtnemer het beeldmateriaal nooit gebruiken voor promotionele en/of publicatie doeleinden.

Portretrecht is altijd van toepassing op het gemaakte beeldmateriaal. Frame & Focus zal afgebeelde portretrechthebbende altijd om toestemming vragen voor het gebruik van het betreffende beeldmateriaal.

Opdrachtgever is verplicht de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf te respecteren en hiernaar te handelen. Dit houdt het volgende in:

 • Verplichting tot naamsvermelding
 • Verbod op het op welke manier dan ook aanpassen van het afgeleverde eindproduct, mits daarvoor schriftelijk toestemming is verkregen.

Bij schending van de auteurs- en/of persoonlijkheidsrechten van de opdrachtnemer door de opdrachtgever houdt Frame & Focus zich het recht voor om een boete uit te schrijven voor de geleden schade en de opdrachtgever het recht tot verder gebruik van het beeldmateriaal te ontzeggen.


(online)workshops & Cursussen

 1. De deelnemer heeft geen recht om het workshop-materiaal aan derden over te dragen, op wat voor manier dan ook.
 2. Wanneer je deel hebt genomen aan een workshop/online workshop/cursus van Frame & Focus, is het niet toegestaan om een workshop/online workshop/cursus te geven met gelijke inhoud tot 2 jaar na deelname aan de workshop/online workshop/cursus van Frame & Focus.
 3. Deelnemers hebben het recht om het tijdens een workshop of cursus gemaakte beeldmateriaal (georganiseerd door Frame & Focus) te gebruiken voor persoonlijk gebruik zoals: portfolio, sociale media, prints en eigen websites. Het is niet toegestaan om het tijdens een workshop of cursus gemaakte beeldmateriaal (georganiseerd door Frame & Focus) te gebruiken voor commerciële doeleinden (betaald en onbetaald).
 4. Het beeldmateriaal dat gemaakt is tijdens 1 van de workshops/cursussen van Frame & Focus mag niet ingezonden worden voor deelname aan fotowedstrijden.
 5. Frame & Focus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan persoonlijke eigendommen van deelnemers.


Betalingsvoorwaarden

Het voldoen van de betaling kan via bankoverschrijving of via Ideal.

Bij afzegging korter dan 48 uur voor de fotosessie zal Frame & Focus genoodzaakt zijn kosten in rekening te brengen. Dit geldt niet indien de fotosessie verplaatst wordt naar een andere datum.

Het factuurbedrag dient uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum betaald te zijn.

Indien de opdrachtgever het factuurbedrag 30 dagen na de factuurdatum nog niet betaald heeft zal de opdrachtnemer een incassobureau inschakelen. Alle bijkomende kosten zijn voor de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever niet binnen het termijn betaald zal de opdrachtnemer alle werkzaamheden stopzetten tot het volledige bedrag voldaan is.


Annulering en opschorting

De opdrachtgever kan tot 48 uur van tevoren kosteloos annuleren. Wanneer de annulering niet uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de afspraak/fotosessie is ontvangen zal 50% van het overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht.

Wanneer de opdrachtgever zonder opgaaf van redenen afwezig is tijdens de afspraak/fotosessie mag de opdrachtnemer de overeenkomst opschorten of ontbinden. In dit geval wordt er 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Dit bedrag dient binnen 14 dagen na de datum van afspraak voldaan te worden.

Wanneer de opdrachtnemer verhinderd is of deze de fotosessie door andere gegronde redenen (bijvoorbeeld ziekte of slechte weersomstandigheden) niet door kan laten gaan kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld. In dit geval zal er een nieuwe afspraak worden gemaakt.


Cadeaubonnen

Frame & Focus biedt cadeaubonnen aan voor een zelf in te vullen bedrag. De cadeaubon heeft altijd een geldigheidsduur van 1 jaar na datum van aanschaf.

Deze verloopdatum is terug te vinden op de cadeaubon zelf. Cadeaubonnen kunnen zowel digitaal als fysiek aangeschaft worden. Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd of ingewisseld worden voor contant geld. Ook voor cadeaubonnen geldt hetgeen omschreven onder het kopje reiskosten.


Klachten

Klachten over de uitvoering en/of het eindresultaat van de overeenkomst dienen binnen 7 dagen na het inzien van de digitale fotogalerij door Frame & Focus ontvangen te zijn. Klachten kunnen alleen schriftelijk worden ingediend via info@frameandfocus.nl en zullen zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen. Indien de opdrachtgever ontevreden is over het eindresultaat zal er in overleg een nieuwe afspraak worden gemaakt. Het is niet mogelijk om geld terug te eisen.


Wijzigen van deze algemene voorwaarden

Frame & Focus houdt zich het recht voor wijzigingen op of aanvullingen aan deze algemene voorwaarden door te voeren in het beleid. Frame & Focus zal de opdrachtgever tijdig schriftelijk informeren over wijzigingen en/of aanpassingen. De opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen mits dit gebeurt vóór de datum dat de wijzigingen in zullen treden.


Overige bepalingen

Op alle rechtsverhoudingen tussen Frame & Focus en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Wanneer een bepaling nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst tot stand.

Overeenkomst van opdracht

Opdrachtnemer:

 • Naam: Frame & Focus
 • Website: www.frameandfocus.nl
 • Email: info@frameandfocus.nl
 • Fotografen: Nick Plazier en/of Marieke Kemp

Op deze overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing welke te vinden zijn op www.frameandfocus.nl/algemenevoorwaarden

Naam: Marieke Plazier en Nick Plazier